Ettevõttest

Ettevõttest

Meie missioon

ImmiSoft OÜ asutati Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlustoetuse toel aastal 2010 eesmärgiga töötada välja ja pakkuda järjest tõhusamaid eesti keele õppe ja kohanemisprogramme uusimmigrantide lõimimiseks Eestis.

ImmiSoft peamisteks tegevusaladeks vastavalt põhikirjale on teadus- ja arendustegevus ning keeleõppe materjalide tootmine. 

Tegevus läbi aastate

ImmiSoft OÜ asutati Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlustoetuse toel aastal 2010 eesmärgiga töötada välja ja pakkuda järjest tõhusamaid eesti keele õppe ja kohanemisprogramme uusimmigrantide lõimimiseks Eestis.

ImmiSoft peamisteks tegevusaladeks vastavalt põhikirjale on teadus- ja arendustegevus ning koolitustegevus. Seejuures keskendutakse järgmistele valdkondadele:

  1. veebipõhiste integratsiooniprogrammide ja e-kursuste tootmine ja pakkumine, veebipõhiste nõustamisteenuste osutamine;
  2. integratsiooni, kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja eesti keele õppe alaste koolitus- ja nõustamisteenuste pakkumine;
  3. integratsiooni-, keeleõppe metoodika ja teiste uuringute läbiviimine ning uurimistulemuste publitseerimine ja levitamine, info-, nõustamis- ja koolitusmaterjalide koostamine ja levitamine.

Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlustoetus “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2011” eraldati aastal 2010 eesmärgiga võimaldada ImmiSoft OÜ-l uusimmigrantide jaoks e-õppe materjalide väljatöötamist ning uusimmigrantidele suunatud eesti keele ja kohanemiskoolituse teenuse pakkumist, milles tugineti MISA 2009. aasta kohanemisprogrammi käigus välja töötatud käsiraamatule (Rannut, 2009) ja kogemustele. Projekt teostati ajavahemikul oktoober 2010 – oktoober 2011. Selle aja jooksul viidi läbi kohanemiskoolitusi nii kontakttundidena kui ka e-õppes A2 ja B1 tasemel.
Tegevuse tulemusena töötati välja e-õppe keskkond, interaktiivse videokursuse materjalid uusimmigrantidele A2 tasemel eesti keele õppeks ning e-kohanemiskoolituse materjalid uusimmigrantide nõustamiseks, mis sisaldasid ka baaskoolituse materjale (veebinare). ImmiSofti e-kursused teenindavad praegu kümneid uusimmigrante Eestis.

Alates aastast 2012 alustas tegevust ImmiSofti Uusimmigrantide Koolituskeskus (koolitusluba nr 6784HTM).

Ajavahemikus 2012 detsember – 2015 mai  on ImmiSofti Uusimmigrantide koolituskeskus koolitanud kokku 952  uusimmigranti ja vähemate võimalustega kolmandate riikide kodanikku Eestis inglise ja vene keele baasil.

Alates 2012. aasta augustist kuni 2014. aasta augustini korraldati MISA projekti „Tugiteenused uusimmigrantidele“ raames kohanemiskoolitusi vähemalt 300-le EKRK-le, kes on viimase kolme aasta jooksul saabunud Eestisse. Projekti raames pakuti eesti keele kursusi ja baaskoolitust inglise ja vene keele baasil. Projektide raames pakuti vene ja inglise keele baasil eesti keele kursusi nii A2 tasemele kui ka B1 tasemele, millele lisandus baasmoodul, mis kattis nii kodanikuõpetuse kui ka sotsiaal-majandusliku lõimumise ehk praegustest teemamoodulitest pere ja ettevõtluse mooduli teemad.  Projekti toetas Euroopa kolmandate riikide kodanike integreerimise fond ja Kultuuriministeerium.

Lisaks viidi läbi 2012. aasta detsembrist 2013. aasta detsembrini  projekt KH12EKK004 „Eesti keele B1 taseme kursuste korraldamine vähemalt 300-le vähemate võimalustega KRK-dele ja kodakondsuseta isikutele“, kellele pakuti B1 taseme eesti keele kursusi. Projekti toetas Euroopa kolmandate riikide kodanike integreerimise fond ja Kultuuriministeerium. Kokku koolitati kahe projekti raames 754 uusimmigranti ja vähemate võimalustega kolmandate riikide kodanikku Eests (EKRK-d)  46  rühmas kokku 8260 kontakttundi ning on baaskoolitusi ajavahemikus 2012 – 2014 kogumahus 260 tundi. Koolitused toimusid korraga kolmes ImmiSofti uusimmigrantide koolituskeskuses.

Alates septembrist 2014 kuni aastani 2015 pakutakse eesti keele kursusi ja kohanemiskoolitusi uusimmigrantidele vene ja inglise keele baasil A2, B1 ja B2 tasemel, kus osales 2014. aasta septembrist kuni 2015 kevadeni kokku 208 õppijat inglise ja venekeelsetes rühmades. Kõik kursuste lõpetajad sooritasid edukalt riikliku tasemeeksami ning nende tulemused olid väga kõrged, 78 – 98 punkti vahemikus. ImmiSoft OÜ koolitused on olnud kasvavalt populaarsed ning osutunud jätkusuutlikeks. Lisaks on olnud kasvav huvi ka e-kursuste vastu ning veebipõhiseid eesti keele kursusi ja skype-kursusi on järjekindlalt ostetud. Koolitustegevus kestis kuni 2015. aasta maini, mil asutati koolitustegevuse jaoks eraldi õppeasutus ImmiSchool – Uusimmigrantide Koolituskeskus OÜ ning sellega anti koolitustegevus üle uuele õppeasutusele. 


ImmiSoft jätkas oma põhitegevusalana õppematerjalide väljatöötamist, tootmist ja turustamist ning meediaalase tegevuse ning keeleõppe metoodika alaste uuringute läbiviimist. 


Veebipõhiste kursuste arendamine ja  kerge lektüür eesti keele kui võõrkeele õppijale
2015. aasta kevadest alustati tööd uuel tehnoloogial põhinevate veebipõhiste kursute tootmisega, mida saab kasutada mobiiltelefonis, ning  algajatele ja kesktaseme keeleõppijatele sobiva kerge lektüüri sarjade väljaandmist.


 

Koostöö Siseministeeriumiga. Aastal 2014 alustas koostööd Siseministeeriumiga, kuna ImmiSoft OÜ esindajat kutsuti osalema uue kohanemiskoolituse “Uussisserändajatele suunatud kohanemist soodustavad tugiteenused” väljatöötamisel, mis toimus Siseministeeriumi eestvedamisel terve aasta jookusl 2014 ning mille raames töötati välja uue kohanemisprogrammi keelekoolituse ning baas- ja teemamoodulid uussisserändajatele, mis sai aluseks (Siseministri 13. augusti 2014. a määrusele nr 34 „Kohanemisprogramm“) ning samuti määruse alusel välja kuuutatud riigihankele. 

ImmiSoft OÜ</strong> asutati Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlustoetuse toel aastal 2010 eesmärgiga töötada välja ja pakkuda järjest tõhusamaid eesti keele õppe ja kohanemisprogramme uusimmigrantide lõimimiseks Eestis. 

Seejuures keskendutakse järgmistele valdkondadele:veebipõhiste integratsiooniprogrammide ja e-kursuste tootmine ja pakkumine, veebipõhiste nõustamisteenuste osutamine; integratsiooni, kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja eesti keele õppe alaste koolitus- ja nõustamisteenuste pakkumine;integratsiooni-, keeleõppe metoodika ja teiste uuringute läbiviimine ning uurimistulemuste publitseerimine ja levitamine, info-, nõustamis- ja koolitusmaterjalide koostamine ja levitamine. Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlustoetus “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2011” eraldati aastal 2010 eesmärgiga võimaldada ImmiSoft OÜ-l uusimmigrantide jaoks e-õppe materjalide väljatöötamist ning uusimmigrantidele suunatud eesti keele ja kohanemiskoolituse teenuse pakkumist, milles tugineti MISA 2009. aasta kohanemisprogrammi käigus välja töötatud käsiraamatule (Rannut, 2009) ja kogemustele. Projekt teostati ajavahemikul oktoober 2010 – oktoober 2011. Selle aja jooksul viidi läbi kohanemiskoolitusi nii kontakttundidena kui ka e-õppes A2 ja B1 tasemel.<br>Tegevuse tulemusena töötati välja e-õppe keskkond, interaktiivse videokursuse materjalid uusimmigrantidele A2 tasemel eesti keele õppeks ning e-kohanemiskoolituse materjalid uusimmigrantide nõustamiseks, mis sisaldasid ka baaskoolituse materjale (veebinare). ImmiSofti e-kursused teenindavad praegu sadu uusimmigrante Eestis. 

Aastal 2014 – 2015. osaleti tandemkeeleõppe konverentsil Freiburger Tandemtagung „Visualisierung im Sprachentandem“ Freiburgi pedagoogilises õppeasutuses Pädagogische Hochschule Freiburg, töötati välja Tandemkeeleõppe käsiraamat ning hakati tandemkeeleõppe võimalusi kasutama uusimmigrantide keeleõppes.

2015 esineti mitmete ImmiSoft OÜ tegevust tutvustavate ettekannetega:

Keelekümbluskonverents teemal „Keelepädevus aineõppes“ peetud ettekanne „Mida peab teadma aineõpetaja keelest, mida ta õpetab“ 

University Roma Tre, REYLL (Research into Early Years Language Learning network) konverentsil Roomas peetud ettekanne „Issues of Multilingualism ìn Early Childhood Education“.

Tutvustati adapteeritud lugemistekste EKTKÕLi suvekoolis Sagadi mõisas „Innovaatiline õpetaja õpib ja loob“ ja mujal.


ImmiSoft OÜ asutati Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlustoetuse toel aastal 2010 eesmärgiga töötada välja ja pakkuda järjest tõhusamaid eesti keele õppe ja kohanemisprogramme uusimmigrantide lõimimiseks Eestis.

ImmiSoft peamisteks tegevusaladeks vastavalt põhikirjale on teadus- ja arendustegevus ning koolitustegevus. Seejuures keskendutakse järgmistele valdkondadele:

  1. veebipõhiste integratsiooniprogrammide ja e-kursuste tootmine ja pakkumine, veebipõhiste nõustamisteenuste osutamine;
  2. integratsiooni, kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja eesti keele õppe alaste koolitus- ja nõustamisteenuste pakkumine;
  3. integratsiooni-, keeleõppe metoodika ja teiste uuringute läbiviimine ning uurimistulemuste publitseerimine ja levitamine, info-, nõustamis- ja koolitusmaterjalide koostamine ja levitamine.

Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlustoetus “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2011” eraldati aastal 2010 eesmärgiga võimaldada ImmiSoft OÜ-l uusimmigrantide jaoks e-õppe materjalide väljatöötamist ning uusimmigrantidele suunatud eesti keele ja kohanemiskoolituse teenuse pakkumist, milles tugineti MISA 2009. aasta kohanemisprogrammi käigus välja töötatud käsiraamatule (Rannut, 2009) ja kogemustele. Projekt teostati ajavahemikul oktoober 2010 – oktoober 2011. Selle aja jooksul viidi läbi kohanemiskoolitusi nii kontakttundidena kui ka e-õppes A2 ja B1 tasemel.
Tegevuse tulemusena töötati välja e-õppe keskkond, interaktiivse videokursuse materjalid uusimmigrantidele A2 tasemel eesti keele õppeks ning e-kohanemiskoolituse materjalid uusimmigrantide nõustamiseks, mis sisaldasid ka baaskoolituse materjale (veebinare). ImmiSofti e-kursused teenindavad praegu kümneid uusimmigrante Eestis.

 

Alates aastast 2012 alustas tegevust ImmiSofti Uusimmigrantide Koolituskeskus (koolitusluba nr 6784HTM).

 

Ajavahemikus 2012 detsember – 2015 mai  on ImmiSofti Uusimmigrantide koolituskeskus koolitanud kokku 952  uusimmigranti ja vähemate võimalustega kolmandate riikide kodanikku Eestis inglise ja vene keele baasil.

 

Alates 2012. aasta augustist kuni 2014. aasta augustini korraldati MISA projekti „Tugiteenused uusimmigrantidele“ raames kohanemiskoolitusi vähemalt 300-le EKRK-le, kes on viimase kolme aasta jooksul saabunud Eestisse. Projekti raames pakuti eesti keele kursusi ja baaskoolitust inglise ja vene keele baasil. Projektide raames pakuti vene ja inglise keele baasil eesti keele kursusi nii A2 tasemele kui ka B1 tasemele, millele lisandus baasmoodul, mis kattis nii kodanikuõpetuse kui ka sotsiaal-majandusliku lõimumise ehk praegustest teemamoodulitest pere ja ettevõtluse mooduli teemad.  Projekti toetas Euroopa kolmandate riikide kodanike integreerimise fond ja Kultuuriministeerium.

Lisaks viidi läbi 2012. aasta detsembrist 2013. aasta detsembrini  projekt KH12EKK004 „Eesti keele B1 taseme kursuste korraldamine vähemalt 300-le vähemate võimalustega KRK-dele ja kodakondsuseta isikutele“, kellele pakuti B1 taseme eesti keele kursusi. Projekti toetas Euroopa kolmandate riikide kodanike integreerimise fond ja Kultuuriministeerium. Kokku koolitati kahe projekti raames 754 uusimmigranti ja vähemate võimalustega kolmandate riikide kodanikku Eests (EKRK-d)  46  rühmas kokku 8260 kontakttundi ning on baaskoolitusi ajavahemikus 2012 – 2014 kogumahus 260 tundi. Koolitused toimusid korraga kolmes ImmiSofti uusimmigrantide koolituskeskuses.

 

Alates septembrist 2014 kuni aastani 2015 pakutakse eesti keele kursusi ja kohanemiskoolitusi uusimmigrantidele vene ja inglise keele baasil A2, B1 ja B2 tasemel, kus osales 2014. aasta septembrist kuni 2015 kevadeni kokku 208 õppijat inglise ja venekeelsetes rühmades. Kõik kursuste lõpetajad sooritasid edukalt riikliku tasemeeksami ning nende tulemused olid väga kõrged, 78 – 98 punkti vahemikus. ImmiSoft OÜ koolitused on olnud kasvavalt populaarsed ning osutunud jätkusuutlikeks. Lisaks on olnud kasvav huvi ka e-kursuste vastu ning veebipõhiseid eesti keele kursusi ja skype-kursusi on järjekindlalt ostetud.

 

Veebipõhiste kursuste arendamine ja  kerge lektüür eesti keele kui võõrkeele õppijale
2015. aasta kevadest alustati tööd uuel tehnoloogial põhinevate veebipõhiste kursute tootmisega A1-, A2, B1-B2- ja C1-tasemel, mida saab kasutada nii arvutis kui ka mobiiltelefonis, ning mis praeguseks on saavutanud suure populaarsuse Zoomis toimuvate tundide tõttu ning  seda kasutab igal aastal mitusada uusimmigranti. 

 

Lisaks töötati välja algajatele ja kesktaseme keeleõppijatele sobiva kerge lektüüri sarjad ning anti välja rida raamatuid koos CD-Romidega, mis samuti on väga populaarsed. Sari täieneb pidevalt uute materjalidega.

 

Koostöö Siseministeeriumiga. Aastal 2014 alustas ImmiSoft koostööd Siseministeeriumiga, kuna ImmiSoft OÜ esindajat kutsuti osalema uue kohanemiskoolituse “Uussisserändajatele suunatud kohanemist soodustavad tugiteenused” väljatöötamisel, mis toimus Siseministeeriumi eestvedamisel terve aasta jookusl 2014 ning mille raames töötati välja uue kohanemisprogrammi keelekoolituse ning baas- ja teemamoodulid uussisserändajatele, mis sai aluseks (Siseministri 13. augusti 2014. a määrusele nr 34 „Kohanemisprogramm“) ning samuti määruse alusel välja kuuutatud riigihankele. 

ImmiSoft OÜ</strong> asutati Euroopa Sotsiaalfondi ettevõtlustoetuse toel aastal 2010 eesmärgiga töötada välja ja pakkuda järjest tõhusamaid eesti keele õppe ja kohanemisprogramme uusimmigrantide lõimimiseks Eestis. 

 

Aastatel 2014 – 2019. osaleti tandemkeeleõppe konverentsil Freiburger Tandemtagung „Visualisierung im Sprachentandem“ Freiburgi pedagoogilises õppeasutuses Pädagogische Hochschule Freiburg, töötati välja Tandemkeeleõppe käsiraamat ning hakati tandemkeeleõppe võimalusi kasutama uusimmigrantide keeleõppes.

Esineti mitmete ImmiSoft OÜ tegevust tutvustavate ettekannetega Keelekümbluskonverentsil teemal „Keelepädevus aineõppes“ peetud ettekandega „Mida peab teadma aineõpetaja keelest, mida ta õpetab“, Roomas  University Roma Tre, REYLL (Research into Early Years Language Learning network) konverentsil peetud ettekanne „Issues of Multilingualism ìn Early Childhood Education“.

Tutvustati adapteeritud lugemistekste EKTKÕLi suvekoolis Sagadi mõisas. „Innovaatiline õpetaja õpib ja loob“ ning mitemetel teistel üritustel.

 

Alates 2016. aastast kuni tänaseni keskendutakse peamiselt veebikursuste materjalide edasiarendamisele ja tutvustamisele ning  mitmesuguste keeleõpet toetavate materjalide tootmisele, millega võib tutvuda meie veebilehel. 

ImmiSofti juhatuse kompetents

ImmiSofti juhatus koosneb ühest liikmest, kelleks on filosoofiadoktor Ülle Rannut, kellel on 20 aastane kogemus uusimmigrantide lõimimisel ning eesti keele kui teise keele õppe metoodika alal nii teadlasena, koolitajana kui ka projektijuhina.

Ülle Rannut on juhtinud alates 1999. aastast mitmeid mitmekeelset haridust ja uusimmigrantide lõimimist käsitlevaid projekte, muuhulgas ka 2009. aastal MISA projekti (SFTE09121) „Kohanemisprogramm kolmandate riikide kodanike lõimimiseks Eestis“.

Picture
Picture
ImmiSchool
Ta on osalenud eksperdi, koolitaja ja õppematerjalide koostajana mitmetes uusimmigrantide ja pagulaste lõimimist, kultuuridevahelist suhtlust ja keeleõpet puudutavates projektides, muuhulgas ka Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna esinduse CAP-CO ja VARRE projektides, uusimmigrantide õppekava ja õppematerjalide koostamisel MATRA projektis MAT02/ES/9/2. ning koolitajana OSCE poolt korraldatud kakskeelse hariduse projektis Kasahstanis.

Aastatel 2007 ja 2011 töötas Ülle Rannut vanemteadurina Andrew W. Mellon Foundation Fellowship Award granti raames Ameerika Lähis-Ida Uuringute Keskuses (ACOR, Amman) Jordaanias ning aastatel 2003-2009 Tallinna Ülikoolis õppejõuna. Ta on avaldanud ligi 40 artiklit ja monograafiat uusimmigrantide lõimimise, keeleõppe metoodika ja keeleõppe korralduse teemal.

CV ETISes 

https://www.etis.ee/CV/%C3%9Clle_Rannut/est